אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

חוק חוזה קבלנות - נוסח מעודכן 2021

גירסה להדפסהSend by email
תאריך בדיקת עדכניות: 
09-01-2022
קטגוריות: 

מבוא לחוק הקבלנות

חוק חוזה קבלנות בא על מנת להסדיר את היחסים שבין נותן השירות, הקבלן, לבין מקבל השירות, הלקוח. החוק מתייחס לעניין תיקון פגמים ונזקים.

חוק חוזה קבלנות, תשל"ד - 1974 - מעודכן

1. חוזה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין.

2. הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר. הכל לפי המוסכם בין הצדדים.

3. (א) לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן - פגם) על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון - לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו.

(ב) אין המזמין זכאי להסתמך על הפגם - (1) אם לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן (א) זולת אם ידע הקבלן עם הפגם (2) אם בא הפגם מסיבה שהמזמין אחראי לה.

חוק חוזה קבלנות

[מקור תמונה: ויקיפדיה Hindustanilanguage]

4. (א) לא תיקן הקבלן את הפגם תוך זמן סביר לאחר שהמזמין עשה כאמור בסעיף 5(א), רשאי המזמין - (1) לתקן את הפגם ולדרוש מהקבלן החזרת הוצאותיו הסבירות; (2) לנכות מן השכר, כל עוד לא תוקן הפגם, את הסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם.

(ב) פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן המזמין שימתין לתיקונו בידי הקבלן, רשאי המזמין לתקנו כאמור בסעיף קטן (א) (1) גם בלי שעשה כאמור בסעיף 3 (א).

(ג) לא ניתן הפגם לתיקון, זכאי המזמין לניכוי מן השכר כאמור בסעיף קטן (א) (2).

5. לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות.

6. (א) נעשו המלאכה או השירות בנכס בידי הקבלן, חייב המזמין לקבלו במועד שהוסכם עליו, ובאין הסכם - תוך זמן סביר לאחר שהקבלן הודיע לו שגמר את המלאכה או השירות.

(ב) אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן - (1) אחראי הקבלן, לענין חוק השומרים, תשכ"ז-1967, כשמור שכר שמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו;
(2) פטור המזמין מתשלום השכר, זולת אם אבד או ניזק הנכס לאחר שהמזמין היה חייב לקבלו ומסיבה שהקבלן אינו אחראי לה.

7. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתרופה אחרת בשל הפרת חוזה.

8. (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון, ובאין כוונה אחרת מתמעת מן ההסכם בין הצדדים.

(ב) על חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו והקבלן קיבל עליו את עיקר החמרים הדרושים לכך, יחולו הוראות חוק המכר, תשכ"ח-1968.

9. בעניינים שחוק זה דן בהם לא יחול הספר השני של המג'לה.

10. בעניינים שחוק זה דן בהם לא יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ ישראל 1922-1947.

11. תחילתו של חוק זה ביום א' בחשון תשל"ח (17 באוקטובר 1974); על חוזה קבלנות שנעשה לפני תחילתו יוסיף לחול הדין הקודם.

יצחק רבין, ראש הממשלה.      חיים י' צדוק.      אפרים קציר.

תוכן החוק אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.

מודעות

.


חדש!

אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).
2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק.
3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.