אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

תקנות התכנון והבניה- מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות

נותני חסויות לאתר:

גירסה להדפסהSend by email
כותב המאמר: 
נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר
תאריך בדיקת עדכניות: 
02-12-2019

מבוא

מה הן מידות הרום והשלח התקניות של מדרגה? מה עם מאחז היד? מה מספר המדרגות המותרות במהלך אחד? מה נחשב כשיפוע תקני ברמפה (כבש)? - מדריך זה נועד לעזור הן למתכננים, בבואם להגיש בקשה להיתר בניה, והן למי שבונה את ביתו ומעוניין לבדוק האם התכנון תקין.

מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות

תקנות התכנון והבניה (2008): מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.1 על מדרגות וחדרי מדרגות המשמשים חלק מדרך מוצא יחולו דרישות סימן זה.

רוחב של מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.2.2.2 רוחבן של מדרגות בבניין יהיה 1.10 מטרים לפחות; ואולם –

(1)   בתוך דירה – רוחבן של מדרגות יהיה 0.80 מטרים לפחות;

(2)   בתוך בניין מגורים המכיל עד 2 דירות – רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה 0.90 מטרים לפחות;

(3)   בבניין שאינו גבוה או רב-קומות, רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה 1.00 מטרים לפחות.

אופן מדידת רוחב המדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.3 רוחבן של מדרגות יימדד בהתאם לתנאים האלה:

(1)  תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צדיהן מותקנים מסעדים, יימדד הרוחב בין מישורי הציפוי של הקירות, בתנאי שהמסעד לא יבלוט יותר מ-9 סנטימטרים ממישור הציפוי כמתואר בתרשים 3.2.2.3 א'; אם בליטת המסעד גדולה מ-9 סנטימטרים, יימדד הרוחב מציר המסעד כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ב';

 (2) ניצב קיר בצדן האחד של המדרגות ומעקה בצדן האחר, יימדד הרוחב בין מישור ציפוי הקיר שבו המסעד שאינו בולט יותר מ-9 סנטימטרים ובין ציר בית האחיזה של המעקה, ובלבד שציר בית אחיזה כאמור לא יבלוט יותר מ-7 סנטימטרים כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החופשי לדריכה כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ג'; אם בליטת המסעד גדולה מ-9 סנטימטרים, יימדד הרוחב בין צידי שני המסעדים כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ד';

 (3) אם ניצבים מעקים בשני צדי המדרגות, יימדד הרוחב בין הצירים של שני בתי האחיזה של המעקים, ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ-7 סנטימטרים כלפי חוץ כאמור בפסקה (2) כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ה';

 (4) בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ-7 סנטימטרים כלפי חוץ, כאמור בפסקה (2) או (3), יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר ובין קצה שטח המדרגה החופשי לדריכה או בין שני קצות שטח המדרגה החופשי לדריכה, לפי העניין כמתואר בתרשימים 3.2.2.3 ו' ו-3.2.2.3 ז'.

גובה מזקף ראש מעל מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.4 גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה 2.10 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.4.

מידות רום ושלח מדרגה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.5 (א)  רום המדרגה יהיה 10 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 17.5 סנטימטרים.

           (ב)  שלח המדרגה יהיה 26 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.2.5.

           (ג)   על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב), בבניין ציבורי שלא מותקנת בו מעלית, רום המדרגה לא יעלה על 16.5 סנטימטרים, ושלח המדרגה יהיה 28 סנטימטרים לפחות.

           (ד)  במהלך מדרגות אחד, לכל אורכו, יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה, והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה: 2 רומים + שלח = 61 סנטימטרים עד 63 סנטימטרים.

           (ה)  המידות הנקובות בפרט זה חלות על כל המדרגות, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה ובסטיות הביצוע המותרות בפרט 3.2.2.13.

מספר המדרגות במהלך אחד תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.6 (א)  במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין, לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך חדר מדרגות, מספר המדרגות יהיה 3 לפחות ולא יעלה על 16; ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד יכלול עד 22 מדרגות, בתנאי שהרום לא יעלה על 15.5 סנטימטרים.

           (ב)  על דירה בבניין מגורים יחול פרט 3.8.5.2.

רכיבי מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.7 ברכיבי מדרגות ובחדרי מדרגות, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.2.8, 3.2.2.9, 3.2.2.10, 3.2.2.11, 3.2.2.12, 3.2.2.13.

קביעות מבנה המדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.8 מדרגות המשמשות חלק מדרך מוצא, יהיו בנויות ממבנה קבוע.

עמידות אש של מדרגות וכבשים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.9 כל מדרגה, משטח ביניים או כבש בבניין יהיו מחומרים לא דליקים, למעט חיפוי לרכיבים אלה שעוביו אינו עולה על 16 מ"מ ולמעט שלח, רום, פודסט או כבש עשויים עץ שהעובי שלהם הוא 4.5 סנטימטרים לפחות.

משטח אופקי בחדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.10 במשטח אופקי (פודסט) בחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יתקיימו הדרישות אלה:

(1)  רוחב המעבר החופשי במשטח אופקי (פודסט) המשמש לשינוי כיוון התנועה בחדר מדרגות או במהלך מדרגות יהיה לפחות ברוחב מינימלי הנדרש של המדרגות כמתואר בתרשימים 3.2.2.10 א' ו-3.2.2.10 ב';

 (2) העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחד יהיה 1.20 מטרים לפחות; בפסקה זה, "עומק" – המרחק האופקי בין סיפי שתי המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי, כמתואר בתרשים 3.2.2.10 ג';

 (3) העומק של משטח אופקי בין קצה מהלך מדרגות ואגף דלת הנמשכים בכיוון אחד יהיה 1.0 מטר לפחות; בפסקה זו, "עומק" – המרחק האופקי בין סף המדרגה לבין אגף הדלת הגובלת עם המשטח האופקי, כמתואר בתרשים 3.2.2.10 ד';

 (4) אם דלת נפתחת אל מהלך מדרגות או חדר מדרגות או מהם, ייבנה משטח אופקי משני צדי אגף הדלת; עומק המשטח האופקי נמדד מפני הדלת ובניצב לה כמתואר בתרשים 3.2.2.10 ה'.

 (5) על אף האמור בפסקה (4) –

(א)   בחדרים טכניים ועליות גג בכל בניין, מותר לפתוח דלת בקצה מהלך המדרגות, בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון המדרגות;

(ב)   על מרתף ועליית גג של דירת מגורים יחול פרט 3.8.5.5.

אף המדרגה וזווית הרום תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.11 עומק אף המדרגה לא יעלה על 4 סנטימטרים; זווית השיפוט של רום המדרגה לא תפחת מ-60 מעלות.

שיפוע השלח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.12 במדרגות חיצוניות, שיפוע השלח לצורך ניקוז מים, לא יעלה על 2% בכיוון הירידה, ועל %½ בניצב לכיוון הירידה.

סטיה מותרת באחידות מידות המדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.13 במדרגות במהלך אחד, המשמשות חלק מדרך מוצא לא תותר סטייה העולה על 5 מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום, בין מדרגות סמוכות, וסטייה העולה על 10 מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום, בין המדרגה אשר מידתה היא הגדולה ביותר לבין המדרגה אשר מידתה היא הקטנה ביותר.

מעקה, מסעד ובית אחיזה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.14 במעקה, מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרכי מוצא, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.2.15, 3.2.2.16, 3.2.2.17.

בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.15 בכל מהלך מדרגות המכיל 3 מדרגות או יותר, יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות; כאשר נדרש מעקה, יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה.

בית אחיזה נוסף תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.16 (א) בחדר מדרגות או במהלך מדרגות, בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט, המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על 75 ס"מ כמתואר בתרשימים 3.2.2.16 א' ו-3.2.2.16 ב'.

           (ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), עלה המרחק אל בית האחיזה, בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט, על 75 ס"מ, יותקן מאחז יד נוסף כמתואר בתרשים 3.2.2.16 ג'.

           (ג)   עלה רוחב המדרגות על הרוחב הנדרש למילוט, לא תחול הדרישה בפרט משנה (ב) בתחום שאיננו נדרש למילוט כמתואר בתרשים 3.2.2.16 א'.

מעקה, מסעד ובית אחיזה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.17 במעקה, במסעד ובבית אחיזה יתקיימו דרישות ת"י 1142 זולת אם נאמר אחרת בחלק זה.

חדר מדרגות בבניין עם קומות תחתיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.18 בחדר מדרגות המשרת קומות תחתיות יתקיימו דרישות פרט 3.2.3.3.

מדרגות בדירה בבניין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.19 פרט 3.8.5.7 יחול לגבי מדרגות, מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבניין מגורים.

מדרגות קשתיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.20 מותר להתקין מדרגות קשתיות בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלאו לגביהן התנאים האלה:

(1)  הרדיוס הקטן ביותר של הקו העקום לאורך סיפי המדרגות יהיה פי שניים לפחות מרוחב המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.20 א';

(2)  עומק שלח מדרגה במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה (להלן – סף המדרגה) יהיה 26 סנטימטרים לפחות, באחידות לאורך המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.20 ב';

(3)  אין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה המפורטת בפרט משנה 3.2.2.5(ד).

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.21 (א) מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים האלה:

(1)   המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים;

(2)   המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר, לעסקים, לתעשיה או לאחסנה, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים;

(3)   המדרגות מותקנות בחלק מבניין, המשמש לשטחים טכניים, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים.

           (ב)  רוחבה של מדרגה לוליינית או מדרגת שלח מתחלף יהיה 0.66 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד מהקצה הצר ביותר של המדרגה עד המישור הפנימי של המסעד או בין שני המישורים הפנימיים של המסעדים, כמתואר בתרשימים 3.2.2.21 א', 3.2.2.21 ב' ו-3.2.2.21 ג'.

           (ג)   עומק שלח מדרגה, במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה או מהמישור החיצוני של המאחז הפנימי, הנמדד לאורך אפי המדרגות, יהיה 10 סנטימטרים לפחות, כמתואר בתרשימים 3.2.2.21 א', 3.2.2.21 ב', ו-3.2.2.21 ג'.

           (ד)  רום המדרגה לא יעלה על 24 סנטימטרים.

           (ה)  גובה מזקף ראש יהיה 1.98 מטרים לפחות.

           (ו)   המדרגות הלולייניות ושלח מתחלף יהיו בעלי מידות וצורה אחידות ואין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה כאמור בפרט 3.2.2.5(ד).

           (ז)   תותר התקנת מסעד ובית אחיזה בצד אחד בלבד ויחול לגביהם פרט 3.2.2.14.

מדרגות טרפזיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.22 (א) מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז (להלן – מדרגות טרפזיות), לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים אלה:

(1)   המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים;

(2)   המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר, לעסקים, לתעשיה או לאחסנה, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים;

(3)   המדרגות מותקנות בחלק מבניין, המשמש לשטחים טכניים, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים.

           (ב)  עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה 15 סנטימטרים לפחות.

           (ג)   עומק שלח המדרגה יימדד במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה; עומק השלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלח המדרגות האחרות במהלך המדרגות; מדידת המרחק מהקצה הצר תתבצע לאורך אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.22.

סולם מילוט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.23 יותר שימוש בסולם מילוט בתנאי שיתקיימו בו דרישות פרטים 3.2.2.24 ו-3.2.2.25 בגישה אל המקומות המפורטים להלן או במילוט מהם:

(1)  גג או עליית גג לא מאוכלסים;

(2)  דרך מוצא ממגדל, משטח או חלל מוגבה או מונמך, המשמש ציוד מכני או שימוש דומה, אשר תפוסתו אינה עולה על 3 אנשים;

(3)  דרך מוצא שנייה מחדר מכונות או חלל דומה.

זווית התקנה של סולם מילוט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.24 סולם מילוט יותקנו בזווית גדולה מ-75 מעלות ועד 90 מעלות.

גישה לסולם מילוט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.25 המדרגה הנמוכה ביותר של הסולם לא תעלה על 30 סנטימטרים מעל המישור שעליו מותקן הסולם; הסולם יותקן בחלל שהגישה אליו תהיה דרך דלת הניתנת לנעילה או שבקצהו יותקן מחסום למניעת שימוש על ידי ילדים.

מדרגות נעות בבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.26 לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא בנוסף על המדרגות הרגילות.

מבנה מדרגות נעות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.27 (א) לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא אם כן נתקיימו לגביהן תנאים אלה:

(1)   המדרגות בנויות ומותקנות בהתאם לתקן;

(2)   הרוחב המינימלי של מפלס הדריכה במדרגות, שהפרש הגובה בין הנקודה הנמוכה לנקודה העליונה המפורט להלן בטור א', לא יפחת ממספר המטרים הנקוב לצדו בטור ב', והמרחק בין בתי האחיזה לא יעלה על המפורט בטור ג' לצדו: (טבלה מצורפת)

           (ב)  בקצה העליון והתחתון של מדרגות נעות יותקן משטח אופקי ששטחו לא יפחת מ-4 מ"ר.

           (ג)   על גבי המעקה של מדרגות נעות יותקן בית-אחיזה שמהירות תנועתו שווה למהירות תנועתן של המדרגות.

           (ד)  גובהו של מהלך מדרגות נעות לא יעלה על 25 מטרים.

           (ה)  מדרגות נעות והמעקה שלהן, למעט בית-אחיזה וציפוי פורניר המודבק למתכת, ייבנו מחומרים בלתי דליקים.

           (ו)   חלק הבניין מסביב למדרגות נעות ייבנה מאלמנטים לא דליקים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ג': חדר מדרגות מוגן

חדר מדרגות מוגן תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.3.1 (א)  אם נדרש להתקין בבניין חדר מדרגות מוגן, הוא יותקן כמפורט בסימן זה; כל חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק ג', מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן.

           (ב)  מעטפת חדר מדרגות מוגן תהיה בנויה מאלמנטים עמידי אש; מרכיביו הפנימיים של חדר המדרגות, לרבות מהלכי המדרגות ומשטחים אופקיים (פודסטים), יהיו בנויים מחומר לא דליק.

           (ג)   חדר המדרגות המוגן מופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש.

           (ד)  המעקים בנויים מחומר לא דליק כהגדרתו בת"י 755.

           (ה)  בית האחיזה יכול להיות עשוי חומר בסיווג דליקות מינימלי של III.2.2. על פי ת"י 755.

           (ו)   רוחב המדרגות בחדר מדרגות מוגן יהיה 1.10 מטרים לפחות.

           (ז)   מותר להתקין פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגן, בתנאי שיתקיימו תנאים אלה:

(1)   פתחי האור יהיו מזוגגים בזיגוג קבוע, עמיד אש למשך 30 דקות לפחות לכשל תחילי בלבד לפי ת"י 931 חלק 1.1 – עמידות אש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה: דרישות כלליות (להלן – ת"י 931);

(2)   שטחם הכולל של פתחי האור לא יעלה על 20% משטח קירות החוץ של חדר המדרגות המוגן באותה קומה;

(3)   חזיתות הבניין הניצבות או ההמשכיות לקיר החיצון שבו מצויים פתחי האור והנמצאות במרחק קטן מ-3 מטרים מפתחים אלה יהיו עשויות אלמנטים עמידי אש, לפי תרשים 3.2.3.1 א'.

           (ח)  בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן כל מיתקן טכני, למעט זה הנועד לשרת את חלל חדר המדרגות עצמו.

           (ט)  שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חדר מדרגות מוגן, אלא באמצעות מבואה או פרוזדור שהכניסה מהם לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד.

           (י)   דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ייפתחו בכיוון המילוט.

           (יא) סידורי שליטה בעשן יהיו בהתאם לקבוע בפרק ה'; תאורה מלאכותית תהיה בהתאם לקבוע בסימן ט"ז; תאורת חירום תהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ז; שילוט יהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ח.

           (יב) חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב קומות יהיה בהתאם לקבוע בסימן א' בפרק ז'.

הפרדת חלל שימושי בחדר מדרגות מוגן תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.3.2 בתוך חדר מדרגות מוגן לא יהיה כל חלל סגור שימושי, כולל מתחת למדרגות, ולא יותר כל שימוש העלול להפריע למילוט; ואולם יותר השימוש בחלל סגור שימושי מתחת למדרגות המופרד מחדר המדרגות על ידי אותה הפרדה שבין חדר המדרגות ושאר הבניין, ובלבד שלא תותר כניסה אליו מתוך חדר המדרגות.

חדרי מדרגות בבניין עם קומות תחתיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.3.3 חדרי מדרגות המחויבים על פי חלק ג', המשרתים קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן נמוך מ-8 מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין, יהיו חדרי מדרגות מוגנים; כל חדר מדרגות אחר שאינו נדרש לפי חלק ג', מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד': מערכת מדרגות חיצונית

מערכת מדרגות חיצונית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.4.1 (א)  במערכת מדרגות חיצונית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט זה.

           (ב)  רוחב המדרגות במערכת מדרגות חיצונית יהיה 1.10 מטרים לפחות; ואולם אם תפוסת הקומה אותה משרתת מערכת מדרגות חיצונית אינה עולה על 60 איש, רוחב מדרגות יהיה 0.90 מטרים לפחות.

           (ג)   גובה המעקה בבניין גבוה או רב-קומות, יהיה 1.30 מטרים לפחות; בבניין שאינו בניין גבוה או רב-קומות, יהיה גובה המעקה 1.05 מטרים לפחות.

           (ד)  המדרגות ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות פרטים 3.2.2.4, 3.2.2.5 למעט פרט משנה (ג), 3.2.2.6, 3.2.2.10, 3.2.2.15, 3.2.2.16, 3.2.2.17.

           (ה)  תאורת חירום במערכת מדרגות חיצונית תותקן כמפורט בסימן י"ז.

           (ו)   שלטים במערכת מדרגות חיצונית יותקנו וייקבעו כמפורט בסימן י"ח.

           (ז)   פרטי משנה (ה) ו-(ו) לא יחולו על מהלך מדרגות שגובהו הכולל אינו עולה על 4 מטרים.

מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.2.4.2 במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח יתקיימו דרישות פרטים 3.2.4.1, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.2.4.5 ו-3.2.4.6.

הפרדת מערכת מדרגות חיצונית מן הבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.4.3 מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תופקד מהבניין לפי תנאים אלה:

(1)  חזיתות הבניין הפונות למערכת מדרגות חיצונית יהיו עשויות אלמנטים עמידי אש, בלא פתחים, בתחום שלא יהיה קטן מ-3 מטרים מהמעטפת החיצונית של המדרגות (להלן – התחום המוגן) כמתואר בתרשימים 3.2.4.3 א' ו-3.2.4.3 ב'; ואולם ניתן להתקין פתח אור בתחום המוגן, בתנאי שפתח האור, על כל מכלוליו, יהיה מזוגג בזיגוג קבוע עמיד אש למשך 60 דקות לפי ת"י 931;

 (2) היציאה מבניין למערכת מדרגות חיצונית תהיה דרך דלת אש הנפתחת עם כיוון המילוט.

סיום מערכת מדרגות חיצונית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.4.4 מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תסתיים על פי אחד מהתנאים האלה:

(1)  מערכת המדרגות החיצונית מובילה אל מפלס הקרקע הסמוך לבניין;

(2)  מערכת המדרגות החיצונית מובילה לגג של חלק אחר של הבניין כאשר קיימת דרך מוצא המשכית מהגג אל היציאה והגג מוגן ועומד בדרישות סימן ח';

(3)  מערכת המדרגות החיצונית מובילה לאגף אש בבניין סמוך ובלבד שעמידות אגף האש היא למשך 60 דקות לפחות.

פתחים בקיר חיצון תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.4.5 במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח צד אחד לפחות יהיה פתוח ב-50% משטח הצד בכל מפלס; פתחים אלו יותקנו באופן שימנע הצטברות עשן כמתואר בתרשים 3.2.4.5.

חומרי בניה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.2.4.6 מערכת מדרגות חיצונית תהיה בנויה מחומר לא דליק

 

רמפות, כבשים

דרישות כלליות לכבשים/ רמפות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.1 כבש המשמש חלק מדרך מוצא, יעמוד בדרישות סימן זה.

מידות כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.2 (א) מידות הכבש יהיו כמצוין בטבלה שלהלן:

רכיב הכבש

מידת הרכיב

רוחב מינימלי פנוי ממכשולים, למעט בליטות עד 9 סנטימטרים בגובה של מסעד יד או נמוך ממנו- 110 סנטימטרים

בבניין ציבורי רוחב מינימלי פנוי ממכשולים מדוד על פני רצפת הכבש- 130 סנטימטרים

שיפוע מרבי של כבש המשמש חלק מדרך מוצא נגישה לאדם עם מוגבלות- 8%

שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט- 2%

הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש- 75 סנטימטרים

           (ב)  האמור בפרט משנה (א), לא יחול על –

(1)   כבש שאינו מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות;

(2)   גישה לציוד תעשייתי, לחדרים טכניים ולחדרי אחסון;

(3)   כבש המיועד לתנועה של מכוניות והיכול לשמש חלק מדרך מוצא.

מבנה כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.3 מבנה הכבש יתאים לדרישות אלה:

(1)  כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע;

(2)  מבנה הכבש יהיה עשוי חומר לא דליק; משטח ההליכה לא יהיה מחורר.

משטחים אופקיים (פודסטים) תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.4 (א) בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי; שיפוע המשטח האופקי לא יעלה על 2%; רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות; אורך המשטח האופקי בכיוון ההליכה יהיה 130 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.10.4 א'.

           (ב)  בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון הכבש יותקן משטח אופקי; רוחב המשטח האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן יהיה 1.30 מטרים לפחות; אורך המשטח האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת 0.30 מטרים לפחות מעבר למזוזה הסמוכה לידית, כמתואר בתרשים 3.2.10.4 ב'.

           (ג)   שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי; רוחב כבש או משטח אופקי לא יקטן בכיוון המילוט.

           (ד)  במשטחים אופקיים בבנייני ציבור יתקיימו גם הדרישות שבפרט 8.09.

מעקה ומאחז יד תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.5 במעקה ובמאחז יד יתקיימו דרישות ת"י 1142.

כבש מחוץ לבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.6 כבש המוביל לכניסה לבניין יותקן בתנאים אלה:

(1)  רוחב הכבש לא יפחת מהרוחב הנדרש, על פי חישובי התפוסה לפרוזדור או המבואה בתוך הבניין הגובלים עם הכניסה, ולא יפחת מהרוחב הנדרש בפרט 8.04;

(2)  שיפוע הכבש בתוך הנכס לא יעלה על 8%.

רמפות/ כבשים

כבשים/ רמפות

דרישות כלליות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.1 כבש המשמש חלק מדרך מוצא, יעמוד בדרישות סימן זה.

מידות כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.2 (א) מידות הכבש יהיו כמצוין בטבלה שלהלן:

רכיב הכבש

מידת הרכיב

רוחב מינימלי פנוי ממכשולים, למעט בליטות עד 9 סנטימטרים בגובה של מסעד יד או נמוך ממנו

110 סנטימטרים

בבניין ציבורי רוחב מינימלי פנוי ממכשולים מדוד על פני רצפת הכבש

130 סנטימטרים

שיפוע מרבי של כבש המשמש חלק מדרך מוצא נגישה לאדם עם מוגבלות

8%

שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט

2%

הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש

75 סנטימטרים

           (ב)  האמור בפרט משנה (א), לא יחול על –

(1)   כבש שאינו מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות;

(2)   גישה לציוד תעשייתי, לחדרים טכניים ולחדרי אחסון;

(3)   כבש המיועד לתנועה של מכוניות והיכול לשמש חלק מדרך מוצא.

מבנה כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.3 מבנה הכבש יתאים לדרישות אלה:

(1)  כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע;

(2)  מבנה הכבש יהיה עשוי חומר לא דליק; משטח ההליכה לא יהיה מחורר.

משטחים אופקיים (פודסטים) תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.4 (א) בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי; שיפוע המשטח האופקי לא יעלה על 2%; רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות; אורך המשטח האופקי בכיוון ההליכה יהיה 130 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.10.4 א'.

           (ב)  בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון הכבש יותקן משטח אופקי; רוחב המשטח האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן יהיה 1.30 מטרים לפחות; אורך המשטח האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת 0.30 מטרים לפחות מעבר למזוזה הסמוכה לידית, כמתואר בתרשים 3.2.10.4 ב'.

           (ג)   שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי; רוחב כבש או משטח אופקי לא יקטן בכיוון המילוט.

           (ד)  במשטחים אופקיים בבנייני ציבור יתקיימו גם הדרישות שבפרט 8.09.

מעקה ומאחז יד תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.5 במעקה ובמאחז יד יתקיימו דרישות ת"י 1142.

כבש מחוץ לבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.6 כבש המוביל לכניסה לבניין יותקן בתנאים אלה:

(1)  רוחב הכבש לא יפחת מהרוחב הנדרש, על פי חישובי התפוסה לפרוזדור או המבואה בתוך הבניין הגובלים עם הכניסה, ולא יפחת מהרוחב הנדרש בפרט 8.04;

(2)  שיפוע הכבש בתוך הנכס לא יעלה על 8%.

קטגוריות: 

מודעת גוגל

.


אינדקס

חדש!
אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

 

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).

2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק. 

3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.

החסות לאתר באדיבות:

/